top of page

אטו - משטח מדביק אורגני ממקור טבעי

אטו הינו משטח מדביק אורגני להגברת הפעילות של קוטלי עשבים, מזיקים ומחלות. אטו משפר את ההדבקה של תכשיר ההדברה לצמח ומפחית את שטיפתו ושחיקתו על ידי מזג האוויר. אטו מפחית משמעותית את מתח הפנים של טיפות התרסיס ומסייע בכך להרטבה ולפיזור טוב יותר של תכשיר ההדברה על הצמח. הקטנת מתח הפנים של טיפות התרסיס מסייעת להפחתת הרחף והנזק לגידולים שכנים.

מורשה

גזר, הדרים, אבוקדו, עגבנייה, גפן, תמר, תפוח אדמה, תפוח עץ

 

בשטחי בור בשילוב עם קוטלי עשבים (ראונדאפ, דיאורקס, 

טרופיגן):

  • להפחתת הרחף

  • לחיזוק והחדרת קוטלי העשבים להפחתת בנק הזרעים בקרקע

  • לשיפור הדברת עשבים קשי הדברה, לדוגמא עשבים ממשפחת הדגניים כגון מיני זון (Lolium) ששטח הפנים שלהם חלק ומכוסה בשכבת ווקס המקשה על תכשיר ההדברה לחדור האטו בעל כושר ההדבקה והחדירה מתאים כתוסף משפר הדברה

מכיל: Terpene alcohols 665 g/L

יתרונות:

 

הפחתת מתח הפנים של התרסיס וכתוצאה מכך פיזור טוב יותר של תכשיר ההדברה על העלווה.

הדבקה – אטו מבוסס על מיצוי שרף אורנים הידוע בכושר ההדבקה הטבעי שלו.

הפחתת רחף – שילוב אטו עם תכשיר ההדברה מסייע להפחתת הרחף והנזק לגידולים שכנים.

הפחתת קצף – אטו מפחית את יצירת הקצף של התרסיס. הומוגניות התרסיס – אטו מסייע ליצור אחידות (הומוגניות) של התרסיס כך שבעת הריסוס פיזור תכשיר ההדברה לאורך כל הריסוס מתבצע באופן אחיד.

מאט את התייבשות הטיפה

מנטרל ריחות רעים

bottom of page