top of page

מלכודת תהלוכן האורן - מלכודתהלוכן

מלכודתהלוכן - מלכודת ללכידת תהלוכן האורן (Thaumetopoea Pityocampa). מזיק בעל השלכות בריאותיות בישראל. פגיעתם של זחלי התהלוכן היא בגלל השערות הצורבות בני האדם והנזק הקשה לעצי האורן בעיקר בגילאים הצעירים.
 

מלכודתהלוכן אינה מצריכה שימוש בפיתיון או קוטל מזיקים

מלכודתהלוכן מיועדת לשימוש באורנים שיש עליהם קינים של תהלוכן האורן ומטרתה למנוע מהזחלים להגיע אל הקרקע ולהתגלם. על ידי כך מפחיתה המלכודת את האוכלוסיה ומונעת את התפתחות הדורות הבאים.

bottom of page